تبلیغات
عمران - محاسبه تعدیل به روش بخشنامه 10000
بعد از ابلاغ بخشنامه 10000هموار یكی از دغدغه های مهندسان نحوه محاسبه تعدیل بوده :
برای این منظور:
  1. شاخص انجام كارتقسیم بر شاخص مبنا منهای یك تقسیم بر چهار
  2. مدت زمان از ابتدای سال فهرست منظم به پیمان تا روز قرار داد+نصف مدت زمان پیمان بر حسب روز تقسیم بر نود
  3. آیتم شماره 1ضربدر آیتم شماره 2ضربدر كاركرد فصل ضربدر ضرایب پیمان بجز ضریب تجهیز و بر چیدن كارگاه مقدار نهایی تعدیل را به ما میدهد